s.m. szczęśliwice spółdzielnia strona główna

Aktualności
 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szczęśliwice” w Warszawie uprzejmie zawiadamia, że na podstawie art.48 §2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz.593.) w związku z art.1 ust.7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 558.) oraz na podstawie §48 ust.1 statutu, zwołuje – na dzień 12 czerwca 2024 roku, godzinę 18:00 – Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Szczęśliwice” w Warszawie, które odbędzie się w budynku Bielska 30 Event Space przy ulicy Bielskiej 30 w Warszawie z następującym proponowanym porządkiem obrad: 1.     Otwarcie obrad i wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i asesor (§50 ust.1 i ust.2 statutu).
2.     Przyjęcie porządku obrad (§50 ust.3 statutu).
3.     Wybór komisji skrutacyjnej i wnioskowej (§51 statutu).
4.     Sprawozdanie komisji skrutacyjnej o zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał (§51 ust.2 pkt 1 i pkt 2 statutu).
5.     Przedstawienie przez Zarząd sprawozdań:
1) finansowego za 2023 rok,
2) rocznego sprawozdania z działalności w 2023 roku.
6.     Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.
7.     Dyskusja na temat sprawozdania finansowego oraz sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej.
8.     Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok (§47 pkt 2 statutu),
2) podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok (§47 pkt 4 statutu),
3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok (§47 pkt 2 statutu),
4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok (§47 pkt 2 statutu),
5) udzielenia absolutorium Pani Mirosławie Błaszkiewicz – Prezes Zarządu za 2023 rok (§47 pkt 2 statutu),
6) udzielenia absolutorium Panu Robertowi Felusiowi – członkowi Zarządu za 2023 rok (§47 pkt 2 statutu),
7) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2023 rok (§47 pkt 2 statutu).
9.     Informacja o termomodernizacji budynków.
10.   Zamknięcie obrad.
Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 rok, Sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku oraz projekty uchwał będą – począwszy od dnia 29 maja 2023 roku – wyłożone do zapoznania się przez członków Spółdzielni w biurze Spółdzielni, a także będą dostępne na stronie internetowej www.szczesliwice.pl w zakładce DOKUMENTY.
Zarząd S.M. „Szczęśliwice”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szczęśliwice”
ul. Włodarzewska 59D
02-384 Warszawa
tel./fax: (22) 823-71-08
e-mail: sm@szczesliwice.pl