s.m. szczęśliwice spółdzielnia strona główna

Aktualności
W związku z wejściem w życie z dniem 01.07.2013r ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897, z późn. zm) Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła  w dniu 07.03.2013r uchwałę nr LI/1497/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (treść uchwały dostępna w biurze Spółdzielni oraz w zakladce DOKUMENTY).
Zgodnie z ww. uchwałą miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym zależą od tego czy odpady są segregowane czy nie i będą ustalane dla lokali mieszkalnych na podstawie ilości osób tworzących gospodarstwo domowe. Dla lokali niemieszkalnych oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzaleniona jest od ilości opróżnionych pojemników.
Ponieważ Spółdzielnia zobowiązana jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię uprzejmie prosimy o wypełnienie  i złożenie w Spółdzielni  do dnia 30.04.2013r oświadczenia dla ustalenia opłaty za wywóz nieczystości (wzór w zakładce DOKUMENTY). W przypadku, gdy Spółdzielnia nie otrzyma tego oświadczenia dla lokalu, przyjmie ilość osób tworzących gospodarstwo domowe w danym lokalu na podstawie średniego miesięcznego zużycia wody na osobę w lokalach, które złożyły oświadczenie.
Spółdzielnia zadeklaruje zbiórkę selektywną odpadów, jednakże w przypadku stwierdzenia, że odpady nie są segregowane stawki opłaty wzrosną o 40%.
Dla lokali niemieszkalnych Zarząd ustali stawki miesiącznych oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przeliczeniu na 1m2 lokalu w oparciu o obowiązującą stawkę opłaty za pojemnik o pojemności 1 100 litrów  oraz ustaloną ilosć odbieranych pojemników w miesiącu.   

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szczęśliwice”
ul. Włodarzewska 59D
02-384 Warszawa
tel./fax: (22) 823-71-08
e-mail: sm@szczesliwice.pl