s.m. szczęśliwice spółdzielnia strona główna

Aktualności
Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że Spółdzielnia przygotowana jest do przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu, zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych. Na pisemne żądanie członka lub osoby nie będącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu.

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy przeniesienia własności lokalu oraz koszty sądowe założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpis do księgi wieczystej obciążają osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, na rzecz których spółdzielnia  dokonuje przeniesienia własności lokalu. Wynagrodzenie notariusza, o którym wyżej mowa wynosi ¼ najniższego wynagrodzenia za prace, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ponadto notariusz pobiera opłaty sądowe od wniosku o założenie księgi wieczystej dla lokalu i wpisów do księgi wieczystej.

W 2007r przeniesiono własność 40 lokali.

Wnioski o przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu można składać w biurze Spółdzielni.

Zarząd SM „Szczęśliwice”Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szczęśliwice”
ul. Włodarzewska 59D
02-384 Warszawa
tel./fax: (22) 823-71-08
e-mail: sm@szczesliwice.pl